Privacybeleid Les Maestros te Oosterbeek

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd wanneer u een aankoop of reservering doet bij Les Maestros Oosterbeek, of gebruik maakt van onze websites en/ of een samenwerkingsverband met ons aangaat. Daarnaast wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Les Maestros Oosterbeek

Utrechtseweg 164-2

6862 AT te OOSTERBEEK

KvK nummer: 73912921

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen wanneer u een aankoop/ reservering doet bij Les Maestros of wanneer u op de hoogte gehouden wenst te worden over nieuws en activiteiten met betrekking tot Les Maestros.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u het contactformulier of aanmeldformulier op onze website invult.

Deze persoonsgegevens kunnen omvatten uw:

 • contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

 

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

 • Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van Les Maestros. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.

Indien u een bestaande klant van Les Maestros bent (wanneer u een aankoop bij ons hebt gedaan) kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en

 • Om de rechten, eigendom of veiligheid van Les Maestros of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

 • Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.

 • Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze winkel.

Indien u producten bij Les Maestros koopt, hebben wij in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig.

Wij baseren ons tevens op andere wettelijke grondslagen, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf, om te voldoen aan een wettelijk vereiste of om uw vitale belangen te beschermen.

 

Delen van uw persoonsgegevens

Les Maestros deelt uw persoonsgegevens met:

 • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Les Maestros bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, beheer en promotie van producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,
 • Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

Versleuteling & Beveiliging

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft).

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om:

 1. toegang tot uw persoonsgegevens;
 2. een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit);
 3. correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of
 4. wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@lesmaestros.nl.

Camerabeelden

Cameratoezicht bij Les Maestros dient ter preventie van diefstal en bescherming van werknemers en bezoekers. Camerabeelden worden maximaal vier weken na opname bewaard.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt niet voor politie en justitie als zij hun taken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen uitvoeren. Daarvoor geldt ‘de Richtlijn gegevens-bescherming politie en justitie’.

Personeelsgegevens

Privacygevoelige gegevens van werknemers worden beschermd en niet gedeeld met derden. Werknemers zijn gerechtigd een kopie van hun personeelsdossier op te vragen. Daarnaast heeft een werknemer op het moment dat persoonsgegevens worden opgevraagd het recht om de “waarom?“ vraag te stellen. De werknemer heeft het recht om begrijpelijke informatie te krijgen over het hoe en awaarom van de verwerking, zijn/haar rechten en het privacybeleid van de onderneming. Ook mogen betrokkenen te allen tijde gratis de gegevens die op hen betrekking hebben inzien en, indien nodig, aan laten passen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze activiteiten veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze websites posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in maart 2019.

Vragen en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan schriftelijk contact op met Les Maestros, Utrechtseweg 164-2, 6862 AT in Oosterbeek.

U kunt ons ook een e-mail sturen naar info@lesmaestros.nl.

Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de landelijk toezichthoudende autoriteit.